• 076 8897574
  • info@dudoktraining.com

Algemene voorwaarden Dudok Training en Begeleiding

Dudok Training en Begeleiding > Algemene voorwaarden Dudok Training en Begeleiding

Algemene voorwaarden Dudok Training en Begeleiding (DTB)

 

 

 

Artikel 1: Definities

  • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

          Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van DTB.

          DTB: mevrouw C.E. Verbeek-Dudok handelend onder de naam “Dudok Training en Begeleiding”.

          Wederpartij: de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die een overeenkomst met DTB sluit.

          Overeenkomst: de tussen DTB en Wederpartij gesloten overeenkomst.

          Opdracht: Een door DTB dan wel Wederpartij uit te voeren opdracht zoals bijvoorbeeld beschreven in een overeenkomst

van  opdracht, meer gespecificeerd in een handelingsplan.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1           De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder doch niet beperkt tot aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomst met DTB.

2.2.          De Wederpartij die reeds cliënt is bij DTB wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten met DTB in de stemmen.

 

Artikel 3 : Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1           Overeenkomsten met DTB komen uitsluitend tot stand door:

–                 (schriftelijke) aanvaarding door een contractpartij van een schriftelijke aanbieding van DTB;

–                 schriftelijke vastlegging door DTB van een met een contractspartij gesloten overeenkomst;

 

Artikel 4: Nakoming en vervanging

4.1           Indien de Wederpartij op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde Opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dient deze DTB hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.2           Annulering van de bijles door de Wederpartij dient zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 4 uur voor aanvang van het contactmoment, aan DTB bekend gemaakt te worden middels een (telefonisch)bericht. Verantwoordelijkheid van deze annulering ligt bij de Wederpartij.

4.3           Annulering van een contactmoment door DTB dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 uur voor aanvang van het contactmoment, aan de Wederpartij bekend gemaakt te worden middels een (telefonisch)bericht. Verantwoordelijkheid van deze annulering ligt bij DTB.

4.4           In geval van annulering conform artikel 4.2 en 4.3 wordt door beide partijen een alternatief moment van begeleiding gezocht. Wordt dit niet gevonden dan vervalt dit contactmoment en is geen bedrag verschuldigd.

4.5           Indien niet voldaan is aan artikel 4.2 dan is de Wederpartij 100 % van het overeengekomen aan DTB verschuldigd.

4.6           Indien niet voldaan is aan artikel 4.3 dan is DTB verplicht een nieuw contactmoment kosteloos uit te voeren.

 

Artikel 5: Locatie

5.1           De begeleiding zal plaatsvinden op het adres van de Wederpartij dan wel het adres van de derde partij conform artikel 7 tenzij anders is overeengekomen tussen DTB en de Wederpartij.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de Wederpartij

6.1           De Wederpartij is verplicht DTB alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de Opdracht.

 

 

 

Artikel 7: Inschakeling derden

7.1           Het staat DTB vrij werkzaamheden geheel uit te laten voeren door derden, tenzij anders overeengekomen.  DTB blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

7.2           DTB verplicht zich de Wederpartij op de hoogte te brengen van de derde partij inclusief het doorgeven van relevante N.A.W. gegevens.

7.3           DTB verplicht zich de derde partij volledig op de hoogte te brengen van de Opdracht.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1           De Wederpartij  is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de bijles als daarna alsmede voor door een leerling gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties daarvan.

8.2           Behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DTB, is DTB niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan.

8.3           De Wederpartij is tegenover DTB aansprakelijk voor alle schade die DTB lijdt door toedoen van de Wederpartij of leerling. De Wederpartij vrijwaart DTB tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan de Wederpartij of leerling toerekenbaar is.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1           De Wederpartij verbindt zich jegens DTB tot geheimhouding omtrent gemaakte afspraken over prijzen en alle andere tussen DTB en de Wederpartij overeengekomen condities.

9.2           Gegevens van de Opdracht zullen door Opdrachtnemer louter met toestemming van de Wederpartij worden gedeeld met derden ten doel hebbende een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 10: Rechts- en forumkeuze

10.1         Op alle rechtsverhoudingen tussen DTB en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2         Alle geschillen tussen DTB en de Wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter uit arrondissement Zeeland-West-Brabant.

error: Content is protected !!